Gooi & Vecht Historisch

U bent hier: Home Over ons Reglementen Reglement Naarden

Reglement Naarden

  1. Algemeen

1.0. De openingstijden van de studiezaal van het Gemeentearchief, Cattenhagestraat 8 te Naarden-Vesting, zijn:

1.1. Als bezoeker heeft u alleen toegang tot de publieksruimten.

1.2. U dient uw jas in de hal op te hangen.

1.3. Het is niet toegestaan om in de studiezaal te eten of te drinken.

1.4. Voor het hele gebouw geldt een rookverbod.

1.5. Huisdieren worden in de publieksruimten niet toegelaten.

1.6. U mag uw medebezoekers geen overlast bezorgen door te telefoneren, luidkeels praten of ander hinderlijk gedrag.

1.7. In geval van een calamiteit dient u te allen tijde de instructies te volgen van de archiefmedewerkers.

1.8. In bijzondere gevallen kan de gemeentearchivaris besluiten tot het sluiten van de studiezaal of de dienstverlening tijdens openingstijden beperken.

  1. Registratie

2.0. Wanneer u voor het eerst onderzoek komt doen op de studiezaal, dient u een bezoekerskaart in te vullen en uw legitimatie te tonen; bij volgende bezoeken kunt u volstaan met het melden van uw naam.

2.1. Bij registratie verbindt u zich aan dit bezoekersreglement, dat in de studiezaal ter inzage ligt.

2.2. De over u verzamelde gegevens worden slechts gebruikt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk voor statistische doeleinden, en voor het geval dat in verband met de veiligheid moet worden nagegaan wie welke stukken heeft geraadpleegd. Zonder uw toestemming zullen gegevens niet aan derden worden verstrekt. Na 5 jaar worden de gegevens vernietigd.

  1. Ter beschikkingstelling van materiaal

3.0. De stukken worden voor u gehaald.

3.1. Archiefstukken en boeken mag u uitsluitend raadplegen in de studiezaal.

3.2. Stukken die op naam van een andere bezoeker zijn aangevraagd mag u niet rechtstreeks overnemen.

3.3. In principe kunt u al het archief- en beeldmateriaal in origineel raadplegen. Daarvan is uitgezonderd materiaal

3.4. De documenten uit archieven en collecties moeten in dezelfde staat worden ingeleverd als ze zijn ontvangen. U mag de aanwezige ordening van de archiefstukken niet verstoren en geen aantekeningen maken met archiefstukken als ‘onderlegger’. Het gebruik van pennen bij originele stukken is niet toegestaan.

3.5. U bent persoonlijk aansprakelijk voor het aan u ter beschikking gestelde materiaal. Schade aan documenten uit archieven en collecties, indien door u toegebracht, wordt op u verhaald.

3.6. In geval van constatering van diefstal wordt de politie gewaarschuwd.

  1. Publicatie

4.0. Op grond van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG) mag u persoonsgegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Openbaarmaking van gegevens over nog levende personen mag alleen op zodanige wijze dat de belangen van deze personen niet onevenredig kunnen worden geschaad. Speciaal de verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ (die iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven betreffen; strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens inzake het lidmaatschap van een vakvereniging) is aan strikte voorwaarden gebonden (zie AVG, art. 9; UAVG, art. 22-33).

4.1. Indien u informatie uit het gemeentearchief verwerkt in een publicatie, vragen wij u een bronvermelding op te nemen en tevens om één exemplaar van de publicatie ter beschikking te stellen aan het gemeentearchief ten behoeve van de bibliotheek.

4.2. Bij het publiceren van foto’s, kranten e.d. waar auteursrecht op berust, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de houder van het auteursrecht.

  1. Foto’s, fotokopieën en andere reproducties

5.0. U mag in de studiezaal foto’s van archiefmateriaal maken, mits u geen flitslicht gebruikt. Scans maken is toegestaan met middelen die geen contact met de stukken maken.

5.1. Reproducties worden vervaardigd tegen betaling van de bedragen, genoemd in de Legesverordening. Een overzicht van de geldende tarieven is voor de bezoeker beschikbaar.

5.2. Van de volgende stukken worden geen kopieën gemaakt:

5.3 Archiefstukken die niet openbaar zijn, maar waarvoor onder bepaalde voorwaarden wel toestemming tot raadpleging is gegeven, mogen niet gereproduceerd worden.

  1. Sancties

6.0. Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan u onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.

Aldus vastgesteld door de gemeentearchivaris op grond van het Besluit informatiebeheer van de gemeente Gooise Meren 2016, art. 10, op 27 september 2016/herzien op 25 april 2018.

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×