Onderzoek voor 1811

Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kan men voor de gegevens betreffende de personen in wie men geïnteresseerd is, terecht in een drietal registers, die vooral door de verschillende kerken werden bijgehouden. Dit zijn de doop-, trouw- en begraafregisters (ook: DTB´s), waarbij men erop bedacht moet zijn dat de registers bijgehouden door de katholieke kerk vaak in het Latijn zijn gesteld.

De doopaantekening in het register bestaat uit:

 • naam gedoopt kind
 • doopdatum
 • namen ouders (soms alleen de vader en bij een onecht kind alleen de moeder)
 • dorp, buurtschap waar de ouders wonen, indien dat niet in de parochie is
 • geboortedatum (soms ook de geboortedatum en de namen van de doopgetuigen (katholiek: peter & meter)

 

De huwelijksaantekening in het register bestaat uit:

 • soms de data van de drie afkondigingen
 • namen bruidspaar met huwelijkse staat (ongehuwd = j.m. of j.g. (jongman of jonggezel), j.d. (jongedochter), weduwe / weduwnaar)
 • woonplaatsen / plaatsen van herkomst van de echtelieden, indien van elders
 • huwelijksdatum
 • soms ook de ondertrouwdatum / datum afgifte, de leeftijd, het beroep, namen van eventuele eerdere echtgenoten en die van de ouders, voogden of getuigen


Ook kan er een register van aangifte van huwelijken aanwezig zijn dat tevens het karakter van een kasboek heeft. Het bevat de in rekening gebrachte kosten van de kerk en kan interessante informatie opleveren betreffende de ´stand´ van het bruidspaar.

De begrafenisaantekening in het register bestaat uit:

 • naam persoon die wordt begraven of voor wiens rekening de begrafenis is
 • soms kind van ... / vrouw van ...
 • datum begraven
 • soms datum overlijden / overlijdensaangifte


Dit register heeft ook vaak meer het karakter van een kasboek en bevat de in rekening gebrachte kosten van de kerk (bijv. openen graf, luiden klok), en kan interessante informatie opleveren betreffende de ´stand´ van de overledene.


Behalve de DTB´s kunnen er ook andere registers aanwezig zijn die u voor uw onderzoek kunt gebruiken. Het zijn de registers van: 

Gerechtaangezien men voor het kantongerecht in ondertrouw kon gaan en kon huwen, werden hiervan registers bijgehouden
Gaarderbelastingambtenaar in het gewest Holland die belasting inde bij het sluiten van een huwelijk en bij het overlijden van een persoon
Gequalificeerdede ambtenaar bij wie men tussen 1806 en 1811 aangifte van een sterfgeval moest doen opdat men aangeslagen kon worden voor het successierecht
Akte van indemniteitde akte van garantstelling die een persoon moest overleggen bij de vestiging in een nieuwe woonplaats, waarbij zijn geboorteplaats zich borg stelde voor de verzorging van de persoon als deze in armoede zou vervallen
Oud-rechterlijk archiefhet archief betreffende de vrijwillige rechtspraak (de rechtshandelingen op het gebied van het vermogensrecht (bijv. transportakten), familierecht en erfrecht), de strafrechtspraak en de rechtspraak in geschillen
Oud-notarieel archiefarchieven van individuele notarissen, die als werkterrein ongeveer het gebied hebben dat ook door de vrijwillige rechtspraak wordt bestreken

 

Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over de alternatieve bronnen voor genealogisch.onderzoek.

Gegevens per plaats:

AnkeveenBlaricum´s-GravelandHilversum
KortenhoefLarenLoosdrechtNederhorst den Berg

 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 25/06/15