Reglement Gooise Meren en Huizen

Reglement voor de bezoekers van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

1. Algemeen

1.0De openingstijden van de studiezaal van het Gemeentearchief, Cattenhagestraat 8 te Naarden-Vesting, zijn:
maandag t/m woensdag 13.30 uur-16.30 uur
vrijdag 9.30-12.30 uur
dinsdagochtend op afspraak
1.1Als bezoeker heeft u alleen toegang tot de publieksruimten.
1.2U dient uw jas in de hal op te hangen.
1.3Het is niet toegestaan om in de studiezaal te eten of te drinken.
1.4Voor het hele gebouw geldt een rookverbod.
1.5Huisdieren worden in de publieksruimten niet toegelaten.
1.6U mag uw medebezoekers geen overlast bezorgen door te telefoneren, luidkeels praten of ander hinderlijk gedrag.
1.7In geval van een calamiteit dient u te allen tijde de instructies te volgen van de archiefmedewerkers.
1.8In bijzondere gevallen kan de gemeentearchivaris besluiten tot het sluiten van de studiezaal of de dienstverlening tijdens openingstijden beperken.

2.Registratie

2.0Wanneer u voor het eerst onderzoek komt doen op de studiezaal, dient u een bezoekerskaart in te vullen en uw legitimatie te tonen; bij volgende bezoeken kunt u volstaan met het melden van uw naam.
2.1Bij registratie verbindt u zich aan dit bezoekersreglement, dat in de studiezaal ter inzage ligt.
2.2De over u verzamelde gegevens worden slechts gebruikt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, namelijk voor statistische doeleinden, en voor het geval dat in verband met de veiligheid moet worden nagegaan wie welke stukken heeft geraadpleegd. Zonder uw toestemming zullen gegevens niet aan derden worden verstrekt. Na 5 jaar worden de gegevens vernietigd.

3.Ter beschikkingstelling

3.0De stukken worden voor u gehaald.
3.1Archiefstukken en boeken mag u uitsluitend raadplegen in de studiezaal.
3.2Stukken die op naam van een andere bezoeker zijn aangevraagd mag u niet rechtstreeks overnemen.
3.3

In principe kunt u al het archief- en beeldmateriaal in origineel raadplegen. Daarvan is uitgezonderd materiaal

 • dat in slechte staat verkeert;
 • dat bij overbrenging naar het gemeentearchief aan beperkende bepalingen is onderworpen;
 • dat om reden van het ontbreken van een toegang niet toegankelijk is;
 • waarvan een duplicaat (dubbel) of substituut (vervanger) aanwezig is;
 • dat om andere redenen niet geraadpleegd kan worden; hierover kan de studiezaalmedewerker u informeren.
3.4De documenten uit archieven en collecties moeten in dezelfde staat worden ingeleverd als ze zijn ontvangen. U mag de aanwezige ordening van de archiefstukken niet verstoren en geen aantekeningen maken met archiefstukken als ‘onderlegger’. Het gebruik van pennen bij originele stukken is niet toegestaan.
3.5U bent persoonlijk aansprakelijk voor het aan u ter beschikking gestelde materiaal. Schade aan documenten uit archieven en collecties, indien door u toegebracht, wordt op u verhaald.
3.6In geval van constatering van diefstal wordt de politie gewaarschuwd.

4.Publicatie

4.0Op grond van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG) mag u persoonsgegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Openbaarmaking van gegevens over nog levende personen mag alleen op zodanige wijze dat de belangen van deze personen niet onevenredig kunnen worden geschaad. Speciaal de verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ (die iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven betreffen; strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens inzake het lidmaatschap van een vakvereniging) is aan strikte voorwaarden gebonden (zie AVG, art. 9; UAVG, art. 22-33).
4.1Indien u informatie uit het gemeentearchief verwerkt in een publicatie, vragen wij u een bronvermelding op te nemen en tevens om één exemplaar van de publicatie ter beschikking te stellen aan het gemeentearchief ten behoeve van de bibliotheek.
4.2Bij het publiceren van foto’s, kranten e.d. waar auteursrecht op berust, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de houder van het auteursrecht.

5.Foto’s, fotokopieën en andere reproducties

5.0U mag in de studiezaal foto’s van archiefmateriaal, mits u geen flitslicht gebruikt. Scans maken is toegestaan met middelen die geen contact met de stukken maken.
5.1Reproducties worden vervaardigd tegen betaling van de bedragen, genoemd in de Legesverordening. Een overzicht van de geldende tarieven is voor de bezoeker beschikbaar.
5.2

Van de volgende stukken worden geen kopieën gemaakt:

 • omvangrijke gebonden archiefdelen of gebonden archiefdelen waarvan de band te krap is om het deel plat te leggen
 • charters en andere documenten van perkament en/of met zegels
 • documenten die in slechte materiële staat verkeren
 • documenten die ook in kopie in de studiezaal aanwezig zijn (microfiche, digitaal of papier)
 • krantenleggers
 • archiefstukken daterend van voor 1800
5.3Archiefstukken die niet openbaar zijn, maar waarvoor onder bepaalde voorwaarden wel toestemming tot raadpleging is gegeven, mogen niet gereproduceerd worden.

6.Sancties

6.0Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan u onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.

 

Aldus vastgesteld door de gemeentearchivaris op grond van het Besluit informatiebeheer van de gemeente Gooise Meren 2016, art. 10, op 27 september 2016/herzien op 25 april 2018. 

 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 12/07/18