Openbaarheid Streekarchief Gooi en Vechtstreek


Inzage beperkt openbare archiefstukken

Er zijn drie soorten beperkingen op de openbaarheid:

  1. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen;
  2. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is om onevenredige bevoordeling of benadeling te voorkomen;
  3. Particulier archief waarop een inzagebeperking berust. Er zijn hierbij verschillende soorten beperkingen. In dit geval dient u schriftelijk toestemming te verkrijgen aan de eigenaar en aan het Streekarchief te overhandigen.


Procedure inzage overheidsarchieven

We onderscheiden een lichte en een zware procedure.

De lichte procedure geldt voor: de gezinskaarten, persoonskaarten en ook voor namenlijsten met maar één bijzonder gegeven per persoon (bijvoorbeeld een lijst van joodse inwoners).

U dient deze verklaring in te vullen.

De zware procedure geldt voor alle andere bronnen die een beperking hebben: bronnen waarin meer dan één bijzonder gegeven per persoon is opgenomen (bijvoorbeeld correspondentie, notulen, persoonsdossiers, uitkeringsdossiers).

U dient dit aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij het Streekarchief.

Ons beleid openbaarheid

Laatst gewijzigd: 12/09/18