Openbaarheid Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen


Informatiepagina inzage van beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die wij beheren is openbaar. Voor een klein deel gelden inzagebeperkingen. Er zijn verschillende soorten beperkingen op de openbaarheid. Hier worden de belangrijkste genoemd:

  1. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen.
  2. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is om onevenredige bevoordeling of benadeling te voorkomen.
  3. Particulier archief waarop een inzagebeperking berust. Er zijn hierbij verschillende soorten beperkingen. Belangrijk is of toestemming tot inzage kan worden verleend door de eigenaar of door de archivaris.


Procedure vragen om inzage door onderzoekers

Er zijn twee mogelijkheden om onder voorwaarden toch inzage te krijgen in archief waarop een openbaarheidsbeperking rust. Dat kan als het belang van de beperking niet opweegt tegen het belang van de raadpleger:

  1. Toestemming voor inzage moet worden gevraagd aan de archivaris. In dit geval is dit aan de archivaris gemandateerd door een besluit van het toepasselijk college of bestuur.
  2. Schriftelijke toestemming moet bij bepaalde particuliere archieven worden gevraagd aan de eigenaar. De medewerkers van de archiefdienst weten tot wie u zich moet richten om toestemming voor inzage te vragen. U dient deze toestemming schriftelijk te ontvangen (en te tonen).

U moet uw aanvraag altijd schriftelijk motiveren. Voor verzoeken tot inzage dient u gebruik te maken van dit aanvraagformulier, dat de afwegingscriteria voor inzage van beperkt openbaar archief bevat (Archiefwet, art. 15 lid 1; Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 24).

Als de toestemming is verkregen moet de aanvrager zich altijd identificeren in de studiezaal. Wanneer de archivaris in het geval van overheidsarchief besluit geen toestemming voor inzage te verlenen, kunt u gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders dat hiervan zorgdrager is.

Na het verkrijgen van toestemming gelden de volgende regels:

  • U kunt de inventarisnummers alleen tevoren reserveren.
  • Reproducties zijn niet toegestaan.
  • Indien van toepassing: u bent er verantwoordelijk voor dat de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen van wie u gegevens hebt ingezien, niet wordt geschaad.

Ons reglement

Laatst gewijzigd: 31/05/18