9 Waardering en selectie

Op grond van de Archiefwet (art. 5 en 9) dient een overheid te beschikken over een vastgestelde selectielijst. De categorisering van deze lijst moet op grond van Archiefbesluit art. 2-5 overeenkomen met de ordeningsstructuur van de informatie. Waardering en selectie dient op grond van Archiefbesluit art. 8 gedocumenteerd te geschieden.

Toepasselijke selectielijsten en zogenaamde hotspotmonitor

Voor informatie gedateerd 1 januari 2017 en jonger wordt de nieuwe selectielijst voor (inter)gemeentelijke organen van kracht. Ter ondersteuning van de implementatie is een handreiking, een excel en een zgn. Select-tool beschikbaar. Een hotspotmonitor, op grond waarvan er lokale / regionale uitzonderingen op de regel van deze selectielijst kunnen worden gemaakt, is voor onze regio nog niet beschikbaar.

Voor informatie gedateerd 1996 – 2016 is de (op 25 juni 2012 geactualiseerde) selectielijst (inter)gemeentelijke archiefbescheiden van kracht.

Voor informatie gedateerd 1995 en ouder geldt de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven van 1983.

Jaarlijkse selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging is een van de risicovolle beheeractiviteiten, waarvoor we een Regeling selectie en vernietiging van informatie hebben vastgesteld. Voor de jaarlijks op termijn vernietigbare informatie gelden in beginsel onze Normen goede geordende en toegankelijke staat van informatie (pag. 6 - 11).

Voor een model van een vernietigingslijst in spreadsheetvorm zie hier.

Laatst gewijzigd: 30/09/18