5 Archiefruimte en archiefbewaarplaats

Op grond van de Archiefwet (o.a. art. 21) dient elke overheid te beschikken over een archiefruimte en een archiefbewaarplaats, beide voor zowel digitale als analoge informatie. Het beheer van ruimte en bewaarplaats voor analoge informatie dient te voldoen aan de bepalingen in de Archiefregeling art. 27 e.v.. Het beheer van ruimte en bewaarplaats voor digitale informatie is nog niet in wet- en regelgeving uitgekristalliseerd.

Papier (of analoog)

Voor het dagelijks beheer van archiefruimten en -bewaarplaatsen voor analoge (papieren) informatie is er eenChecklistbeschikbaar.

Voor het beheer van archiefdepots voor uitsluitend op termijn te vernietigen materialen heeft het Stadsarchief Amsterdam een Checklist beschikbaar. Aan dat beheer zijn lagere eisen te stellen.

Digitaal

In het Rapport eisen voor e-depotvoorzieningen voor decentrale overheden is een praktisch model te vinden voor een voorziening voor duurzame digitale bewaring (digitale archiefruimte en -bewaarplaats), en worden de te stellen functionele eisen opgesomd.

De belangrijkste normen op dit gebied zijn de ISO 16363 en de ISO 14721 (OAIS-model). Van deze normen is een op Nederland toegespitste bewerking, ED3.


Laatst gewijzigd: 29/06/17