1 Bewaarstrategie

Op grond van het Archiefbesluit (art. 11) dient elke overheid maatregelen te treffen ten behoeve van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie: een bewaarstrategie te voeren.

Papier (of analoog)

In onze Normen goede geordende en toegankelijke staat van informatie zijn de eisen opgenomen aan dragers en verpakking van papieren informatie (normen 1-18 en bijlage 1).

Digitaal

Voor de ontwikkeling van een bewaarstrategie voor met name digitale informatie zijn geen handreikingen beschikbaar. Onderdelen van een dergelijke strategie zijn onder meer:

  • Toepassing van onderscheidenlijke informatiebeheerregimes;

  • Wat betreft de keuze van te gebruiken bestandformaten van digitale informatie, aanhouden van de Specificaties;

  • Gecontroleerd en gedocumenteerd toepassen van migratie en/of conversie (zie punt 7);

  • Bij aanbesteding aankoop en inrichting van nieuwe ICT-middelen, aanhouden van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). In de GIBIT komt archivering aan de orde in m.n. art. 22 en 28.

Laatst gewijzigd: 29/08/17